2015-Nhà máy mới tại KCN

Khu CN Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
Khu CN Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
Khu CN Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
Khu CN Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
Khu CN Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
Khu CN Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
Khu CN Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
Khu CN Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
Khu CN Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
Khu CN Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
Slider