Quy định chung

Hotline: 0903944058
-
Email: info@chauphu.com
|
Tiếng Việt Tiếng Anh
SINCE 2000
Quy định chung

Chính sách bảo mật

Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của những thông tin mà chúng tôi thu thập được về khách truy cập vào trang web của chúng tôi, đặc biệt là thông tin có khả năng nhận dạng một cá nhân (“thông tin cá nhân”). Chính sách Quyền riêng tư trên Internet này điều chỉnh cách thức xử lý thông tin cá nhân của bạn, có được thông qua trang web. Chính sách Bảo mật này nên được xem xét định kỳ để bạn được cập nhật về bất kỳ thay đổi nào.

Thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân về khách truy cập vào các trang web của chúng tôi chỉ được thu thập khi được gửi một cách có chủ ý và tự nguyện. Ví dụ: chúng tôi có thể cần thu thập thông tin đó để cung cấp cho bạn các dịch vụ khác hoặc để trả lời hoặc chuyển tiếp bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc nào. Chúng tôi cho rằng chính sách này sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị xử lý theo bất kỳ cách nào không phù hợp với luật bảo mật hiện hành tại Việt Nam.

Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ: thông tin được thu thập khi bạn:

  • yêu cầu được đưa vào một trong các danh sách gửi thư của chúng tôi,
  • xin việc với chúng tôi,
  • đặt câu hỏi về các dịch vụ của chúng tôi,
  • truy cập trang web của chúng tôi, hoặc
  • trở thành khách hàng của công ty.

Thông tin do bạn cung cấp

Bạn cung cấp hầu hết thông tin cá nhân trực tiếp cho chúng tôi và cho một mục đích cụ thể.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin cá nhân mà khách truy cập gửi đến các trang web của chúng tôi chỉ được sử dụng cho mục đích mà thông tin đó được gửi trừ khi chúng tôi tiết lộ các mục đích sử dụng khác trong Chính sách Bảo mật Internet này hoặc tại thời điểm thu thập. Các bản sao của thư từ được gửi từ trang web, có thể chứa thông tin cá nhân, được lưu trữ dưới dạng kho lưu trữ chỉ cho mục đích lưu giữ hồ sơ và sao lưu. Bạn nên biết rằng chúng tôi và được ủy quyền có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để liên hệ với bạn trong tương lai. Chúng tôi sẽ không bán hoặc chuyển thông tin chi tiết của bạn cho các bên thứ ba. 

Sử dụng thông tin cho mục đích phụ

Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho một mục đích thứ yếu, tức là để sử dụng theo cách khác với lý do thu thập ban đầu. Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc này trong các trường hợp sau:

  • khi bạn đã đồng ý,
  • khi mục đích phụ liên quan trực tiếp đến mục đích chính và bạn có thể mong đợi chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin theo cách đó một cách hợp lý, hoặc
  • khi chúng tôi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu, hoặc vì lợi ích của sự an toàn công cộng để làm như vậy. 

Điều chỉnh thông tin

Bạn cũng có thể yêu cầu sửa hoặc xóa thông tin về bạn. Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin chúng tôi nắm giữ về bạn là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Chính sách bảo mật.

Tiết lộ

Bạn nên biết rằng chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để liên hệ với bạn trong tương lai. Chúng tôi sẽ không bán hoặc chuyển thông tin chi tiết của bạn cho các bên thứ ba.

Bảo vệ

Chúng tôi cố gắng đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của thông tin cá nhân được gửi đến trang web của chúng tôi. Thật không may, không có việc truyền dữ liệu qua Internet nào có thể được đảm bảo là hoàn toàn an toàn. Chính sách bảo mật.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn có thể truyền cho chúng tôi hoặc từ các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Khi chúng tôi nhận được đường truyền của bạn, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo tính bảo mật của nó trên hệ thống của chúng tôi.

Ngoài ra, nhân viên của chúng tôi và các nhà thầu cung cấp dịch vụ liên quan đến hệ thống thông tin của chúng tôi có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào do chúng tôi nắm giữ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các sự kiện phát sinh do truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Chúng tôi cung cấp các liên kết đến các trang Web bên ngoài trang web của chúng tôi, cũng như các trang Web của bên thứ ba. Các trang web được liên kết này không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về hành vi của các công ty được liên kết với trang web của chúng tôi. Trước khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trên bất kỳ trang web nào khác, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các điều khoản và điều kiện của việc sử dụng các trang web đó và tuyên bố về quyền riêng tư của nó.

0
Zalo
Hotline